Ferona Polska S.A. – regulamin serwisu Ferona Online

Ferona Polska Spółka Akcyjna
Regulamin serwisu Ferona Online

rewizja 1 z 18.11.2021 r.

 1. 1. Definicje

  Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

  1. 1.1 Administratorze – rozumie się przez to Ferona Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Mysłowicach wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276541, NIP: 2220825979, REGON: 240569429;

  2. 1.2 Dniu Roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2 maja, a także 24 i 31 grudnia każdego roku.

  3. 1.3 Koncie Użytkownika – rozumie się przez to udostępnioną zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierającą informacje o Użytkowniku oraz złożonych Zamówieniach i Zapytaniach. Utworzenie Konta wymaga rejestracji. Dostęp do Konta wymaga każdorazowo podania loginu i hasła;

  4. 1.4 Portalu – rozumie się przez to portal Ferona Online dostępny pod adresem https://online.ferona.pl/;

  5. 1.5 Produktach – rozumie się przez to wyroby hutnicze oferowane do sprzedaży przez Administratora, które umieszczone są w Portalu;

  6. 1.6 Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;

  7. 1.7 RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  8. 1.8 Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzysta z Portalu zgodnie z Regulaminem, niezależnie od tego, czy dokonała Rejestracji;

  9. 1.9 Zamówieniu – rozumie się przez to zapytanie Administratora o ofertę sprzedaży oznaczonych Produktów z możliwością zapisania w Koncie Użytkownika historii Zamówień;

  10. 1.10 Zapytaniu – rozumie się przez to zapytanie Administratora o ofertę sprzedaży oznaczonych Produktów bez zapisania w Koncie Użytkownika oraz zapytanie o ofertę składane przez Użytkownika niezarejestrowanego.

 2. 2. Postanowienia ogólne
  1. 2.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu, który umożliwia składanie Zamówień i Zapytań dotyczących Produktów.

  2. 2.2 Właścicielem i administratorem Portalu jest Ferona Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Mysłowicach wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276541, NIP: 2220825979, REGON: 240569429.

  3. 2.3 Prawa autorskie do Portalu należą w całości do Administratora.

  4. 2.4 Portal jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej https://online.ferona.pl/ dostępnej przez 24 godziny na dobę. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne.

  5. 2.5 Administrator jest zobowiązany do prowadzenia Kont Użytkowników.

  6. 2.6 Zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Produktów, odpowiedzialność stron za ich niewykonanie i nienależyte wykonanie oraz tryb postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do tych umów określają Ogólne Warunki Sprzedaży.

  7. 2.7 Administrator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Portalu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, lecz nie gwarantuje takiego dostępu.

  8. 2.8 Administrator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Portalu.

  9. 2.9 Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Portal ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

 3. 3. Warunki korzystania z usług świadczonych przez Portal. Rejestracja Konta Użytkownika
  1. 3.1 W celu korzystania z Portalu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Portalu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę programu komputerowego JavaScript.

  2. 3.2 Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z następujących usług w ramach Portalu: przeglądanie Produktów, złożenie Zapytania. Użytkownicy zarejestrowani mogą ponadto złożyć Zamówienie oraz przeglądać historię Zamówień.

  3. 3.3 Rejestracji w Portalu dokonuje Administrator na podstawie prośby o rejestrację zgłoszonej za pośrednictwem Portalu.

  4. 3.4 Prośbę o rejestrację może złożyć przedsiębiorca.

  5. 3.5 Warunkiem złożenia prośby o rejestrację jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz podanie danych osobowych: numeru NIP przedsiębiorcy i adres e-mail osoby fizycznej reprezentującej przedsiębiorcę.

  6. 3.6 Administrator może odmówić rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.

  7. 3.7 Administrator rozpatruje prośby o rejestrację w terminie trzech Dni Roboczych.

  8. 3.8 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik może udostępnić Administratorowi, oprócz danych wskazanych powyżej jako obowiązkowe, inne dane wskazane przez Administratora jako nieobowiązkowe.

  9. 3.9 Konto Użytkownika jest aktywne z chwilą dokonania rejestracji przez Administratora. Z chwilą rejestracji Użytkownika zawierana jest między Użytkownikiem a Administratorem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  10. 3.10 Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie składania prośby o rejestrację i korzystania z Portalu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

 4. 4. Reklamacje dotyczące działania Portalu
  1. 4.1 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres online@ferona.pl.

  2. 4.2 Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Portalu.

  3. 4.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Administratorowi.

  4. 4.4 W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do wskazania co najmniej swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail lub adresu do korespondencji, rodzaju nieprawidłowości w działaniu Portalu oraz datę jej wystąpienia. Reklamacje niezwierające wskazanych danych Administrator pozostawia bez rozpoznania.

  5. 4.5 O wynikach rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

 5. 5. Inne postanowienia
  1. 5.1 Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich treści lub związanej z nimi działalności, Administrator uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych treści. W takiej sytuacji Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do treści, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zastosowaniu procedury uniemożliwienia dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których Administrator powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia

  2. 5.2 Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe na wyraźną prośbę Użytkownika przesłaną Administratorowi na adres online@ferona.pl.

  3. 5.3 Usunięcie Konta Użytkownika poczytuje się za rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą z Administratorem.

  4. 5.4 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), dostępne na stronach internetowych Portalu stanowią przedmiot wyłącznych praw autorskich Administratora. Powyższe elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

  5. 5.5 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników Portalu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 6. 6. Ochrona danych osobowych Użytkowników
  1. 6.1 Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. 6.2 Administratorem danych osobowych jest Ferona Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach.

  3. 6.3 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), jak również do żądania przeniesienia danych. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek korzystania z Portalu.

 7. 7. Postanowienia końcowe
  1. 7.1 Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Portalu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.

  2. 7.2 Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu. Sprzeciw można zgłosić w formie elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej Administratora: online@ferona.pl. Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz usunięciem konta Użytkownika z Portalu. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że Użytkownik przyjmuje zmienione postanowienia.

  3. 7.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Copyright © 2021 FERONA POLSKA S.A.